Απόφαση του Πρωτοδικείου, της 14ης Ιουλίου 2005, στην υπόθεση T-126/03, Reckitt Benckiser (España), SL κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Κίνδυνος συγχύσεως — Απόδειξη χρήσεως του προγενέστερου σήματος — Αίτηση καταχωρίσεως του κοινοτικού λεκτικού σήματος ALADIN — Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα ALADDIN — Άρθρα 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)