Γραπτή ερώτηση E-8896/10 Oreste Rossi (EFD) προς την Επιτροπή. Βενζίνη από πίτυρα, σιτάρι και πριονίδι ελάτου