Κατ' εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2018/738 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2018, για την τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μία εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε μεταλλοκεραμικούς πυκνωτές ποτενσιομέτρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$