Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 10, 15 Ιανουάριος 2003