Υπόθεση T-479/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Ιουνίου 2019 — Multifit κατά EUIPO (Premiere) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχώρισης λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Premiere — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001»)