Uredba Komisije (EU) 2019/1792 z dne 17. oktobra 2019 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za amitrol, fipronil, flupirsulfuron-metil, imazosulfuron, izoproturon, ortosulfamuron in triasulfuron v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.)