Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση: M.9623 — AMG/Shell/JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 56/08