Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4306 — Shell/Saint-Gobain/Avancis JV) Text s významom pre EHP