Smernica Komisie z 27. februára 1986, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnatých a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako „základné osivo“, alebo „certifikované osivo“ (86/109/EHS)