Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8453 — Nestlé/BPW) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )