Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10179 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/KiK Textilien und Non-Food) (Text s významom pre EHP) 2021/C 103/02