Provedbena odluka Komisije оd 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7222) (Tekst značajan za EGP) (2014/709/EU)