Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (meddelt under nummer C(2014) 7222) (EØS-relevant tekst) (2014/709/EU)