Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9889 — ERGO/SDHS/Taishan Property & Casualty Insurance) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 233/05