Asia T-457/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.7.2014 – Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband v. komissio (Valtiontuet — WestLB AG:n rakenneuudistus — Valtiontuki jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseksi — CE 87 artiklan 3 kohdan b alakohta — Päätös, jolla tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltuvaksi tietyin edellytyksin — Kumoamiskanne — Toimi koskee kantajaa erikseen — Oikeussuojan tarve — Tutkittavaksi ottaminen — Kollegiaalisuus — Perusteluvelvollisuus — Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi — Oikeasuhteisuus — Syrjintäkiellon periaate — EY 295 artikla — Asetuksen (EY) N:o 659/1999 7 artiklan 4 kohta)