Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9740 — ISQ/Rubis/Rubis Terminal) (Text s významom pre EHP) 2020/C 83/03