Mål T-411/17: Tribunalens dom av den 23 september 2020 – Landesbank Baden-Württemberg mot SRB (Ekonomisk och monetär union – Bankunionen – Gemensam resolutionsmekanism för kreditinstitut och vissa värdepappersföretag (SRM) – Gemensamma resolutionsfonden (SRF) – SRB:s beslut avseende beräkningen av förhandsbidragen för år 2017 – Talan om ogiltigförklaring – Direkt och personligen berörd – Upptagande till prövning – Väsentliga formföreskrifter – Bestyrkande av beslutet – Motiveringsskyldighet – Rätt till ett effektivt domstolsskydd – Invändning om rättsstridighet – Begränsning av domens verkningar i tiden)