Дело T-411/17: Решение на Общия съд от 23 септември 2020 г. — Landesbank Baden-Württemberg/ЕСП (Икономически и паричен съюз — Банков съюз — Единен механизъм за преструктуриране на кредитни институции и някои инвестиционни посредници (ЕМП) — Единен фонд за преструктуриране (ЕФП) — Решение на ЕСП относно изчисляването на предварителните вноски за 2017 г. — Жалба за отмяна — Пряко и лично засягане — Допустимост — Съществени процесуални правила — Удостоверяване на решението — Задължение за мотивиране — Право на ефективна съдебна защита — Възражение за незаконосъобразност — Ограничаване на действието на решението във времето)