Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9465 — Primus Shareholders/Prudential/Real Estate) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)