Υπόθεση C-354/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Arbeitsgericht Verden (Γερμανία) στις 27 Ιουνίου 2016 — Ute Kleinsteuber κατά Mars GmbH