Υπόθεση C-809/18 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 11ης Νοεμβρίου 2020 — Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp. [Αίτηση αναιρέσεως – Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 – Διαδικασία ανακοπής – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Άρθρο 8, παράγραφος 3 – Πεδίο εφαρμογής – Ταυτότητα ή ομοιότητα του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση με το προγενέστερο σήμα – Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης MINERAL MAGIC – Αίτηση καταχώρισης υποβληθείσα από τον ειδικό πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπο του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος – Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER]