Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 432/05