Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006