Kommissionens förordning (EG) nr 300/2002 av den 1 februari 2002 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2455/92 om export och import av vissa farliga kemikalier (Text av betydelse för EES)