Rådets ståndpunkt (EU) nr 5/2013 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat Antagen av rådet den 6 juni 2013