Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/426, 9. märts 2016, mis käsitleb küttegaasi põletavaid seadmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/142/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)