2013/600/ΕΕ: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013 , σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2011#Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013 , με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2011 PROPCELEX