2006/610/EF: Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 17. juli 2006 om midlertidig anvendelse af den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Fællesskabets bistand under den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 i overensstemmelse med AVS/EF-partnerskabsaftalen og om tildelingen af finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse