Υπόθεση C-138/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Stuttgart (Γερμανία) στις 13 Mαρτίου 2020 — O. κατά P. AG