Vec T-458/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  20. novembra 2007 – Tegometall International AG/ÚHVT – Wuppermann (TEK) ( Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva TEK — Predmet konania — Rešpektovanie práva na obranu — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. b), c) a g) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 )