Smernica Komisie 2008/47/ES z 8. apríla 2008 , ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 75/324/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov (Text s významom pre EHP)