Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 156, 16 Ιούνιος 2012