Κρατικές ενισχύσεις — C 30/92 (NN 76/92) — Ισπανία