Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 162/2005 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα των τομέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών μέτρων επισιτιστικής βοήθειας