ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ СЕСИЯ 2012 — 2013 Заседания от 19 до 22 ноември 2012 г. Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 29 E, 31.1.2013 г. ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ