Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1200/2007 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2007 , για την έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Asiago (ΠΟΠ)]