Mål T-190/18: Tribunalens beslut av den 25 mars 2019 — Solwindet las Lomas mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Stödordning till förmån för förnybar energi — Preliminärt undersökningsförfarande — Beslut i vilket en stödordning förklaras vara förenlig med den inre marknaden — Talan väckt av en stödmottagare — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Avvisning)