Vec T-190/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 25. marca 2019 — Solwindet las Lomas/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Schéma pomoci na podporu energie z obnoviteľných zdrojov — Fáza predbežného preskúmania — Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje schéma pomoci za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Žaloba podaná príjemcom — Nedostatok záujmu na konaní — Neprípustnosť“)