Frankrike mot kommissionen Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott föredraget den 18 april 2013. # Franska republiken mot Europeiska kommissionen. # Överklagande - Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) - Gemenskapens strukturåtgärd i regionen Martinique- Nedsättning av finansiellt stöd - Offentlig upphandling av byggentreprenader - Verksamhet i överenstämmelse med unionsbestämmelserna - Samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader - Direktiv 93/37/EEG - Artikel 2 - Begreppet direkt subvention - Begreppet anläggningar för sport, rekreation och fritid. # Mål C-115/12 P. TITJUR