TITJUR Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Kokott 18 päivänä huhtikuuta 2013. # Ranskan tasavalta vastaan Euroopan komissio. # Muutoksenhaku - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) - Rakennerahastojen interventio Martiniquen alueella - Taloudellisen tuen alentaminen - Julkiset rakennusurakat - Toimenpiteiden yhteensopivuus unionin säännösten kanssa - Julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittaminen - Direktiivi 93/37/ETY - 2 artikla - Käsite ˮsuora tukiˮ - Käsite ˮurheilu-, virkistys- ja vapaa-ajanlaitoksetˮ. # Asia C-115/12 P. Ranska v. komissio