TITJUR Francie v. Komise Stanovisko generální advokátky - Kokott - 18 dubna 2013. # Francouzská republika proti Evropské komisi. # Kasační opravný prostředek - Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) - Strukturální pomoc Společenství v regionu Martinik - Snížení finanční pomoci - Veřejné zakázky na stavební práce - Soulad operací s ustanoveními unijního práva - Koordinace postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce - Směrnice 93/37/EHS - Článek 2 - Pojem ,přímé subvencování‘- Pojem ,zařízení určená pro sportovní a rekreační účely a pro využití volného času‘. # Věc C-115/12 P.