Zaak F-88/06: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 21 december 2006 — Pantalis/Commissie