Sprawa T-304/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 lipca 2006 r. — Hoek Loos przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Niderlandzki rynek gazów przemysłowych i medycznych — Ustalanie cen — Obliczanie kwoty grzywien — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Zasada proporcjonalności i równego traktowania)