Υπόθεση C-100/16 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 9ης Μαρτίου — Ελληνικός Χρυσός ΑΕ Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Κρατικές ενισχύσεις — Μεταβίβαση μεταλλείων σε τιμή κατώτερη της πραγματικής αγοραίας αξίας — Απαλλαγή από τους φόρους επί της πράξεως μεταβιβάσεως — Αποτίμηση του ύψους του παρασχεθέντος πλεονεκτήματος)