Υπόθεση C-395/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 1ης Δεκεμβρίου 2016 [αίτηση του Juzgado de lo Social n° 33 de Barcelona (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Mohamed Daouidi κατά Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (Προδικαστική παραπομπή — Κοινωνική πολιτική — Οδηγία 2000/78/ΕΚ — Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία — Άρθρα 1 έως 3 — Απαγόρευση κάθε δυσμενούς διάκρισης λόγω ειδικών αναγκών — Ύπαρξη «ειδικών αναγκών» — Έννοια των «μακροχρόνιων σωματικών, ψυχικών, νοητικών ή αισθητηριακών αναπηριών» — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρα 3, 15, 21, 30, 31, 34 και 35 — Απόλυση εργαζομένου ο οποίος τελεί, κατά την έννοια του εθνικού δικαίου, σε άγνωστης διάρκειας κατάσταση προσωρινής ανικανότητας προς εργασία)