Дело T-78/15: Решение на Общия съд от 17 март 2016 г. — Mudhook Marketing/СХВП (IPVanish) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „IPVanish“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)