Lieta C-824/18: Tiesas (virspalāta) 2021. gada 2. marta spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – A.B., C.D., E.F., G.H., I.J./Krajowa Rada Sądownictwa (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – LES 2. pants un 19. panta 1. punkta otrā daļa – Tiesiskums – Efektīva tiesību aizsardzība tiesā – Tiesnešu neatkarības princips – Procedūra iecelšanai Sąd Najwyższy (Augstākā tiesa, Polija) tiesneša amatā – Polijas Republikas prezidenta, pamatojoties uz Valsts tiesu padomes rezolūciju, veikta iecelšana amatā – Šīs padomes neatkarības neesamība – Šādas rezolūcijas pieejamās pārsūdzības tiesā efektivitātes neesamība – Trybunał Konstytucyjny (Konstitucionālā tiesa, Polija) spriedums, ar ko ir atcelta tiesību norma, uz kuru ir balstīta iesniedzējtiesas kompetence – Tāda tiesību akta pieņemšana, kurā ipso jure tiek noteikta tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas izskatāmajās lietās un nākotnē šādās lietās tiek izslēgta jebkāda pārsūdzības iespēja – LESD 267. pants – Valsts tiesu iespēja un/vai pienākums iesniegt lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu un to uzturēt – LES 4. panta 3. punkts – Lojālas sadarbības princips – Savienības tiesību pārākums – Pilnvaras nepiemērot Savienības tiesībām neatbilstošas valsts tiesību normas)