2007/379/ES: Odločba Komisije z dne 25. maja 2007 o nevključitvi fenitrotiona v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2164) (Besedilo velja za EG)P.