2007/379/EY: Komission päätös, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007 , fenitrotionin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2164) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)