Odporúčanie Komisie zo 7. júna 2006 , ktorým sa stanovujú usmernenia, pokiaľ ide o používanie údajov o nevykonávaní testov na zvieratách v súlade so smernicou Rady 76/768/EHS (Text s významom pre EHP)